1. Shibuya, Tokyo, Japan
  31. 01. 2014

   
 2. Tokyo, Japan
  10. 08. 2013

   
 3. Chiba, Japan
  02. 01. 2013

   
 4. Sawara, Chiba, Japan
  02. 01. 2013

   
 5. Sawara, Chiba, Japan
  02. 01. 2013

   
 6. Sawara, Chiba, Japan
  02. 01. 2013

   
 7. Hiroshima, Japan
  30. 12. 2012 

   
 8. Hiroshima, Japan
  30. 12. 2012 

   
 9. Hiroshima, Japan
  30. 12. 2012 

   
 10. Hiroshima, Japan
  30. 12. 2012 

   
 11. Matsumoto, Nagano, Japan
  08. 12. 2012

   
 12. Matsumoto, Nagano, Japan
  08. 12. 2012

   
 13. Matsumoto, Nagano, Japan
  08. 12. 2012

   
 14. Matsumoto, Nagano, Japan
  08. 12. 2012

   
 15. Matsumoto, Nagano, Japan
  08. 12. 2012